VSTUPENKY PRO ROK 2k23

Vstupenka 597 ,-

Vstupenka na celý Festival

Losovatelný lístek o Volkswagen

Dárky k předregistraci

Testovací jízdy

Koncert Paulieho Garanda

Veškerý program

Koupit Vstupenku

Vstupenka na místě 749 ,-

Kdo neregistruje ten platí víc! :D
Vstupenka na celý Festival

Losovatelný lístek o Volkswagen

Koncert Paulieho Garanda

Veškerý program

Sprinty 100,-

Platí se na místě
Členové clubu mají vstup zdarma
Co registrací všechno získáš?!

Vstupenku na celý festival

!Losování o Volkswagen !

Dárky v brandované tašce na bráně

Srazolepku

Dárky od našich partnerů

Celý program

A vše co s naším Festivalem souvisí...

Cena vstupenky zahrnuje

Veškerá motorová vozidla jsou zdarma, vstupenka platí pro jednu osobu včetně auta. S odesláním přihlášky do našeho systému souhlasíte s návštěvním řádem, který je níže. Do pár dnů Vám dojde na vyplněný email informace o částce, kterou je potřeba zaplatit. Děti do 15 let a ZTP mají vstup zdarma.

Návštěvní řád


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Obchodní společnost
Das AutoClub s.r.o. IČ 03442527, se sídlem: Nové Sady 988/2, Brno , PSČ 60200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84840 („Pořadatel“), vydává tento návštěvní řád (dále jen „Návštěvní řád“) určený pro akci: Volkswagen Fest 2k23 v areálu letiště Hosín u Českých Budějovic ve dnech 25. – 27. 8. 2023 (dále jen „Sraz“). Návštěvní řád je mimo jiné dostupný na www.volkswagenfest.cz.

Vstupem do areálu, ve kterém se Sraz koná, potvrzuje návštěvník, že se s Návštěvním řádem seznámil a vyjadřuje svou vůli jím být plně vázán.
I. Obecné povinnosti
1. Návštěvník se zavazuje počínat si tak, aby na Srazu nedošlo ke škodě na zdraví, majetku či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
2. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí je návštěvník povinen uposlechnout pokynů Pořadatele, jakož i policie.
3. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (zejména ve stavu snížené příčetnosti), stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházející se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být Pořadatelem, případně též příslušníky policie, kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
4. Do areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a majetek osob nacházejících se v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je oprávněn rozhodovat Pořadatel. Pořadatel je rovněž oprávněn provádět namátkové kontroly návštěvníků za účelem odhalení takovýchto předmětů.
5. Návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání předložit ke kontrole Pořadateli svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz. Návštěvník je rovněž povinen bez vyžádání předložit ke kontrole Pořadateli svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz na níže uvedenou soutěž. Pokud je opravňujícím průkazem páska na zápěstí, musí být tato na zápěstí po celou dobu Srazu, resp. Soutěže, viditelně umístěna.
6. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích.
7. Pořadatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení Návštěvního řádu.
8. Návštěvník je povinen při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případně porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu Srazu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
9. S ohledem na skutečnost, že registraci na Sraz bylo možné provést s předstihem, vyhrazuje si Pořadatel právo v případě naplnění kapacity Srazu řádně neregistrované osoby na Sraz nevpustit. 10. Osoby, které budou v souladu s Návštěvním řádem vyvedeny či odmítnuty nemají nárok na vrácení vstupného.
11. Otevření areálu je od pátku 15:00 do 23:00. A v sobotu 29.8.2020 je otevření areálu od 8:00 až po 23:00 hodin. V době zavření brány musí zůstat veškerá auta za bránou venku a za samotnou závorou. Osoby obsluhující daný vůz mohou do areálu vstoupit.
12. Návštěvník uděluje Pořadateli souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů jeho osoby (popř. jeho nezletilých dětí) v průběhu Srazu a jejich následným zveřejňováním, a to pro účely propagace Srazu. Současně souhlasí, aby Pořadatel, případně další fyzické či právnické osoby, jimž Pořadatel poskytne licenci k užití fotografií, tyto osobní údaje (fotografie a videozáznamy) zpracovával formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako autorských děl jakýmkoliv třetím osobám zejména za účelem propagace Srazu.
II. Zvláštní povinnosti v době konání automobilové soutěže
1. V průběhu Srazu v souladu s jeho harmonogramem mají proběhnout automobilové soutěže (tzv. sprinty) na letištní dráze (dále jen „Soutěž“).
2. Návštěvník si je plně vědom rizikovosti neodlučně spojené obecně s automobilovými soutěžemi a zavazuje se počínat si zejména v době konání Soutěže obezřetně a s náležitou péčí. Návštěvník mimo to zejména nesmí jakkoliv průběh Soutěže narušovat.
3. Návštěvník se rovněž zavazuje, že se bude zdržovat výhradně v prostorech vyhrazených pro diváky Soutěže, a to v dostatečné vzdálenosti od Pořadatelem vyznačených hranic. Vyznačené hranice představují pouhé bezpečnostní minimum. Na uvážení Návštěvníka pak je, jakou vzdálenost od těchto hranic zvolí a jakou tím přijme míru rizika.
4. Divácká účast na Soutěži je výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníka. Návštěvník bere na vědomí, že za škodu způsobenou účastníky Soutěže (soutěžícími) neodpovídá Pořadatel, ale sami účastníci Soutěže.
5. Vstupem do areálu a diváckou účastí na Soutěži návštěvník výslovně souhlasí se ve smyslu ust. § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na úplném vyloučení povinnosti Pořadatele k náhradě újmy vzniklé v rámci divácké účasti na Soutěži Účastníkovi, a to v mezích limitů stanovených uvedeným ustanovením.
6. Osobám mladším 18 let není divácká účast na Soutěži povolena bez doprovodu zákonného zástupce či bez jiného doprovodu staršího 18 let. Zákonný zástupce či doprovod plně odpovídá za osobu mladší 18 let a zavazuje se nad ní zajistit dostatečný dohled v době konání Soutěže.

III. Zvláštní povinnosti v době konání slosování o hlavní výhru Srazu
1. Předmětem hlavní výhry je automobil Volkswagen Eos z roku 2007 ve verzi cabrio. Dále jen Eos.
2. Eos bude po dobu konání akce až do slosování vystaven v areálu, ve kterém se Sraz koná.
3. Slosování se může zúčastnit každý účastník Srazu, který vlastní řádně vyplněnou vstupenku na Sraz, a tu vhodí ještě před začátkem slosování do k tomu určené zapečetěné urny umístěné na předním sedadle Eosu nebo v jeho blízkosti.
4. Každý účastník Srazu se může slosování zúčastnit pouze jednou (vhozením jednoho exempláře vstupenky do k tomu určené zapečetěné urny).
5. Ze slosování jsou vyloučeny vstupenky označené textem: „Toto je neslosovatelný lístek“ nebo s podpisem organizátora Zdeňka Fišáka, dále vstupenky, které nebudou obsahovat všechny řádně vyplněné údaje: jméno, příjmení, město, číslo vozu. V případě vylosování takové vstupenky bude losování pokračovat dále.
6. Údaje na vylosované vstupence budou pořadatelem neprodleně ověřeny srovnáním s dokladem totožnosti výherce. Každý účastník slosování se musí na místě prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas). Pokud nebude mít vlastník vylosované vstupenky na Srazu některý z platných dokladů totožnosti, bude vyloučen ze slosování a losování bude pokračovat dále.
7. Platnou vstupenku mohou obdržet i účastníci Srazu ve věku od patnácti (včetně) do osmnácti let. Účastníci mladší osmnácti let musí mít s sebou zákonného zástupce. V opačném případě budou ze slosování vyloučeni a losování bude pokračovat dále.
8. Slosování bude probíhat pouze z přítomných účastníků na Srazu. Po vylosování vstupenky bude její majitel třikrát vyzván k ověření totožnosti. Pokud se nedostaví nebo nebude schopen doložit vyplněné údaje na vstupence platným dokladem totožnosti, bude ze slosování vyřazen a losování bude pokračovat dále.
9. Slosování o Eose proběhne za přítomnosti notáře.
10. Ze slosování o Eose jsou vyloučeni organizátoři akce, partneři akce a jejich rodinní příslušníci.
IV. Závěrečná ustanovení 1. Tento návštěvní řád platí po celou dobu konání Srazu.
2. K jednotlivým úkonům Pořadatele dle Návštěvního řádu je zplnomocněna pořadatelská služba pověřená Pořadatelem a jako pořadatelská služba označená. Kde se v článku I. odst. 11 mluví o Pořadateli, je tím myšlen i pořadatelem pověřený fotograf či kameraman.
3. Vstupem do areálu, ve kterém se Sraz koná, potvrzuje návštěvník, že se s Návštěvním řádem seznámil a vyjadřuje svou vůli jím být plně vázán.
4. Vstupem do areálu schvaluje účastník natáčení a souhlasí s tím, že se po obloze bude pohybovat dron. Pohyb pod ním je na vlastní nebezpečí.
5. Akce probíhá za každého počasí a vstupné pořadatel nevrací.
COVID opatření!
V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 není umožněna účast na Srazu osobám, která jsou nakaženy tímto onemocněním, mají nařízenou karanténu, mají příznaky tohoto onemocnění (zejména dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, zvýšená teplota, kašel, únava nebo bolest hlavy), nebo které přišly v posledních 14 dnech do kontaktu s osobou trpící tímto onemocněním. Pořadatel může takové osoby z areálu vyvést či odmítnout. Pořadatel je oprávněn návštěvníkům měřit teplotu bezdotykovým teploměrem za účelem prokázání přítomnosti příznaků onemocnění. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všeobecná bezpečnostní opatření související s epidemií onemocnění (zejména dodržovat zvýšená hygienická pravidla, používat desinfekční prostředky – zejména desinfekční gely na ruce s obsahem alkoholu, používat ochranné pomůcky, kašlat a kýchat do jednorázových papírových kapesníků, dodržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům a kontaktu).
V Brně, dne 1. 3. 2023
Pořadatel: Das AutoClub s.r.o.

Tomáš Hanousek, jednatel, v. r.

Bc. Zdeněk Fišák

Kontakt


Koordinátor clubu

Zdeněk Fišák
Příční 130/24
Brno 602 00

E:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 733 561 370

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů